Náchod, Masarykovo náměstí 56
Hotline: +420 602 648 378, +420 602 648 375
Hotmail: hotline.orange@nvsp.cz, hotline.green@nvsp.cz

HELIOS Green

Created with Sketch.

HELIOS Green, moderní ERP systém
pro středně velké a velké firmy

Poskytne vám podklady pro strategické rozhodování. Velmi snadno se přizpůsobí vašim požadavkům. Pokrývá všechna oborová řešení, zná specifika vašeho podnikání.

Seznamte se s HELIOS Green

a poznejte výhody nejprodávanějšího enterprise řešení na trhu
Zefektivněte svou práci a ušetřete čas s HELIOS Green

ico1

HELIOS Intelligence

 • efektivně zanalyzuje různé typy informací z mnoha různých pohledů a v různých souvislostech
 • rychle vygeneruje informace potřebné pro rozhodování v obchodních příležitostech, řízení zakázek nebo celé firmy
 • nabízí připravené „pohledy“ na klíčové informace o fungování firmy, které je možné vkládat a dále publikovat v jiných dokumentech, intranetech nebo prezentacích
 • prezentuje data z kterékoli části systému do přehledných grafů a tabulek HELIOS Intelligence prohlížeče
 • zprostředkuje pohled na data napříč celým systémem (prodej, sklad, účetnictví a další)
 • umožní uložení modifikovaného pohledu na vybraná data
 • rozloží data na položky detailu metodou drill-down a opačným směrem slučovat pomocí metody drill-up
 • využijí nejen manažeři, ale i pracovníky na ostatních úrovních ve firmě

Reporting, Plánování, Forecasting, Modelování

 • možnost sestavovat komplexní provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následně i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj společnosti
 • vazby mezi jednotlivými plány pevné i modifikovatelné z pohledu uživatele (změny organizační struktury, nové produkty, služby atd.)
 • možnost vytvářet více verzí plánů jednoduchou formou převzetí dat a vazeb z verze předchozí
 • modifikace plánů pro nové podmínky a porovnání mezi sebou výhledy (forecasty) kombinující skutečná a plánová data
 • funkce umožňující modelovat dopady změn všech významných faktorů jak do oblasti nákladů a výnosů, výsledovky, tak do oblasti aktiv a pasiv, včetně dopadů do řízení finančních toků

Controlling

 • komplexní přehled o finančním dění v organizaci, možnost sledovat finanční toky, včetně pohledávek, závazků apod.
 • zaměření na cash-flow organizace, sledování nejen aktuálních příjmů a výdajů, ale též predikce budoucnosti pro určení strategických cílů společnosti
 • sledování mzdových nákladů, obchodních příležitostí či obchodní rozpracovanosti potenciálních zákazníků

Workflow

 • automatizace a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování
 • monitorování vybraných procesů a jevů (např. sledování splatnosti faktur atd.)
 • zavedení schvalovaní elektronických procesů

Potřebujete zpracovávat velké množství informací? Pomůžeme vám je rychle a efektivně analyzovat.

ico2

Ekonomika

 • zajistí kompletní vedení účetní agendy vaší firmy
 • poskytne nástroje pro základní vyhodnocování ekonomických činností
 • zobrazí výsledky v podobě základních sestav, jako například předvaha, rozvaha, výsledovka
 • nabízí evidenci a zpracování přiznání DPH, sleduje obrat a konečné zůstatky na kontech, stav pohledávek, závazků apod.
 • podporuje elektronickou fakturaci ve standardu ISDOC a komunikaci prostřednictvím datových schránek
 • umožňuje využití mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP)

Cash - Flow

 • zachycuje reálný tok peněz a poskytuje informace pro případnou regulaci plateb v ná¬sledujících obdobích
 • umoňuje sledovat krátkodobé pohledávky a závazky, a zajistit tak plynulou práci s firemními financemi

Napojení na rejstříky

 • umožňuje kontrolu spolehlivosti prověřením v Insolvenčním rejstříku s automatickým ověřením při zavedení nového subjektu a upozorní na riziko při vzniku nového zápisu v rejstříku
 • nabízí pokročilé sledování kredibility napojením na službu Creditcheck pro české i slovenské subjekty
 • ověří správnosti údajů nebo přímo načte organizaci z Obchodního rejstříku nebo registru ARES ČR a Obchodního a Živnostenského rejstříku SR
 • plně podporuje kontrolu spolehlivosti podle Registru plátců DPH

Rozhodujete o klíčových ekonomických záležitostech vaší společnosti? Zabezpečíme vám snadný přístup k těm nejdůležitějším informacím.

ico3

CRM

 • pomáhá dokonale využít každý kontakt se zákazníkem
 • zefektivní péči o zákazníky - získávání, třídění a využívání informací umožňuje evidenci a segmentaci zákazníků, sledování a plánování kontaktů a obchodních jednání, vyhledávaní nových příležitostí a vyhodnocování efektivnosti obchodních aktivit
 • podporuje vytváření dotazníků spokojenosti
 • využívá data ze systému pro tvorbu obchodní politiky
 • propojuje obchod s marketingem, který prostřednictvím CRM získává aktuální a kompletní informace o partnerech, zákaznících a konkurentech
 • sleduje průběh a vyhodnocuje výsledky marketingových akcí či vybírá cílové skupiny pro tyto akce a mnohé další
 • umožňuje rozesílat hromadné e-maily, dotazníky
 • je plně integrovaný i s MS CRM
 • nabízí synchronizace e-mailů s MS Outlook
 • je propojen s rejstříky - Obchodní rejstřík, ARES, Credit Check, Insolvenční rejstřík

Řízení obchodních případů

 • dokáže sledovat stav rozpracovanosti jednotlivých obchodních zakázek
 • monitoruje výš nákladů a výnosů na zakázku k určitému datu

Smlouvy

 • umožňují sledovat smluvní vztahy a jejich parametry
 • podporují ukládaní smluv v elektronické podobě včetně verzování
 • nabízejí jednotnou evidenci finančních plnění a platebních kalendářů smluv
 • mají vazbu na automatickou a elektronickou fakturaci
 • podporují bezpečnost informací využitím přístupových práv
 • umožňují tisk do předdefinovaných šablon smluv

Moderní obchod se bez ucelených dat rozhodně neobejde! Získejte možnost pružně reagovat na měnící se požadavky svých zákazníků a změny trhu.

ico4

Personalistika

 • obsahuje agendy spojené s výběrovým řízením a uchazeči o zaměstnání, umožňuje přenos informací na kartu pracovníka v případě přijetí uchazeče
 • eviduje volná pracovní místa a výběrová řízení, která v souvislosti s nimi běží
 • podporuje správu životopisů dle legislativních požadavků
 • umožňuje implementaci vlastní Assessment metodiky
 • eviduje záznamy z pohovorů uchazečů o zaměstnání, podporuje jejich vyhodnocení prostřednictvím strukturovaných otázek při přijímacím pohovoru
 • je napojen na personální servery (jobs.cz, sprace.cz, jobpilot.cz, atd.)

Mzdy

 • je plně v souladu se mzdovou legislativou
 • maximálně podporuje elektronickou ko¬munikaci s portály veřejné správy
 • nabízí možnost elektronických výplatních pásek
 • má připravené vazby na docházkové a personální systémy
 • umožňuje automatickou tvorbu platebních příkazů nebo zaúčtování
 • podporuje administraci dluhů pomocí funkcionality Exekuce - propojení evidence srážek z mezd s účetnictvím, tedy závazkem, saldem, platebním příkazem, hrazeným dokladem na bankovním výpisu nebo pokladním dokladu
 • je provázán na insolvenční rejstřík

Docházka

 • umožňuje přehlednou evidenci o pracovní době zaměstnanců
 • nabízí různé možnosti sledování mzdových nákladů, rozúčtování docházkových dat na různé účetní dimenze
 • podporuje legislativu s ohledem na přidělení příplatků dle legislativy či dle interních mzdových směrnic

CRM

Pomáhá plánovat porady a schůzky, vytvářet z nich zápisy či generovat úkoly.

Personální Controlling

 • eviduje údajů o zaměstnancích (věk, vzdělání, pozice, atd.)
 • hodnotí výkonnosti zaměstnanců a plnění stanovených cílů a plánů
 • podporuje sledování nákladů na zaměstnance a efektivitu vzdělávání
 • sleduje nemocnost a čerpání dovolených
 • nabízí sledování efektivity náboru zaměstnanců (inzerce, personální agentury, atd.)

Pomůžeme vám řídit práci s lidskými zdroji doslova od A do Z. Přehledné karty zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, vzdělávaní zaměstnanců i personální controlling.

ico5

Majetek

 • umožňuje sledovat údržbu a servis majetku, stejně jako například outsourcing služeb, pronájem či nájem budov
 • napomáhá řešit leasing například firemního autoparku

Údržba a servis zařízení

 • zajišťuje pravidelné opravy, sledování vytíženosti zařízení a garančních a záručních lhůty a podmínek záruk
 • poskytuje též Helpdesk jako nedílnou součást této funkcionality

Řízení projektů

Umožňuje sledování interních projektů, jako např. nákup zařízení, pozemků, budov a podobně, a to i prostřednictvím třetích stran, dodavatelů.

ISO dokumentace

Podporuje procesy, které zajišťují kvalitu vedoucí k získání a udržení tohoto certifikátu.

Pracovní cesty, silniční daň a kniha jízd

 • usnadní poskytování náhrad v souladu s platnou legislativou, interními směrnicemi a dalšími požadavky organizace
 • umožňuje porovnání plánu pracovní cesty a jejího skutečného průběhu
 • automatic¬ky podporuje výpočet náhrad a vypořádání pracovní cesty v různých měnách
 • eviduje uskutečněné jízdy dopravních prostředků, informace o cíli a účelu cest, počty projetých služebních a privátních kilometrů, čerpání PHM, nákladů na údržbu a další
 • obsahuje samostatnou evidenci všech dopravních prostředků a jejich oprav

Porady a úkoly

 • umožňují evidenci všech porad a následné generování úkolů, sledování jednotlivých bodů porady, účastníků, místností
 • podporují provázanost s dokumenty souvisejícími s poradou

Smlouvy

 • umožní generování například dodavatelských smluv, kde je možné specifikovat záruční podmínky, tvořit outsourcingové smlouvy a řadu dalších typů smluv a ujednání
 • generují platební kalendáře a finanční plnění, které se následně přenáší do cash-flow společnosti
 • zajišťují prostřednictvím Document Management System sledování smluv a protokolů či tvorbu záručních smluv

Workflow procesy

 • podpoří automatizaci a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování
 • zabezpečí monitorování vybraných procesů a jevů (např. sledování splatnosti faktur atd.)
 • zajistí zavedení elektronických schvalovacích procesů

Vaše specifické požadavky na provozní agendy podpoří informační systém. Využijte průřez moduly a funkcionalitami komplexního ERP.

ico6

HELIOS Green podpoří veškeré procesy vedoucí ke stabilitě a prosperitě společnosti. Jen ty výrobní společnosti, které umí pružně reagovat na požadavky zákazníků, umí je včas a za dohodnuté ceny zrealizovat a umí svůj produkt včas k zákazníkům dodat, mohou patřit mezi úspěšné. A pro takové společnosti je HELIOS Green neodmyslitelnou součástí každodenního provozu.

Výroba

 • díky velmi propracovanému nabídkovému řízení již v obchodní fázi má výrobní ředitel konkrétní informace o tom, co se ve výrobě chystá a jaké to má dopady na plán výroby
 • tvorba TPV založená na kódech změn s datumovou platností umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace
 • funkce výpočtu plánovaných výrobních nákladů nabízejí detailní pohled na složení výrobní ceny s možností simulace alternativ vzniku nákladů
 • proces je podporován funkcemi pro tvorbu výrobních objednávek a pro plánování a kontrolu dostupnosti materiálu a zdrojů
 • součástí plánování výroby je vlastní APS s optimalizací mezioperačních časů a řazení dávek na jednotlivých pracovištích
 • evidence výroby prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje, či jiných zařízení poskytuje dokonalý přehled o rozpracovanosti
 • porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů umožňuje odhalení míst, kde dochází k překročení plánovaných nákladů a míst, kde je možné náklady snížit
 • systém je připraven reagovat pružně na neočekávané skutečnosti, jako je například nemoc pracovníka, odstávka stroje, urgentní zakázky s nejvyšší prioritou atd.

EDI komunikace

 • automatizace odesílání EDI zpráv
 • snížení pracnosti zadávání dokladů
 • snížení chybovosti zadávání dokladů
 • efektivní řízení obchodních procesů

Plánovací tabule ve výrobě

 • poskytuje možnost sestavení výrobního plánu (materiálového a kapacitního) a jeho interaktivní vizualizaci
 • umožňuje naplánovaná data editovat a po editaci takto změněný plán uložit

Potřebujete mít v každém okamžiku přesné informace o stavu výroby, plánovaných aktivitách i realizovaných zakázkách? Pomůžeme vám získat je rychle a efektivně.

ico7

Logistika - sklady

 • umožňuje evidenci skladových zásob (zboží, materiálu) na jednotlivých skladech i umístěních
 • napomáhá ocenění zásob (FIFO, průměrná cena)a sledování jejich šarže, expirace, výrobních čísel, jakosti a variant
 • zajišťuje tok veškerých dokladů pro logistický proces (poptávka, objednávka, příjemka, rezervace, výdejka atd.)
 • zajistí účtování prvotních dokladů přímo dle přednastavení
 • umožňuje správu reklamačních skladu, komisních skladů i následných hlášení
 • obsahuje široké možnosti cenotvorby – ceníky, rabaty, bonusy, cenové úrovně, nabídkové ceny (lze evidovat jak dodavatelské tak odběratelské)
 • provádí skladové inventury a závěrky jednotlivých skladů
 • podporuje výkaznictví o obalech
 • pomůže s tvorbou statistik

Centrální nákup

 • umožňuje evidenci nákupních objednávek, generování objednávek dle optimalizačních požadavků
 • sleduje náklady, párování příjemek s fakturami došlými
 • nabízí provedení příjmu pomocí čárových kódů, či importem
 • umožňuje rezervování zboží při příjmu k zákaznickým požadavkům
 • zabezpečuje propojení a vykrývání objednávek příjemkami

Prodej

 • evidence zákaznických požadavku
 • generování návazných prodejních dokladů výdejka/dodací list, FV, pokladní doklad, úhrada (účetní doklady)
 • aplikace cenotvorby, bonusu, slev
 • kontrola výdeje pomocí čárových kódů
 • propojení na modul dopravy

Doprava

 • evidence vozidel
 • plánování tras a jednotlivých jízd
 • přiřazení jednotlivých dokladů (poptávka, dodací list, FV) k jednotlivým jízdám
 • evidence vratek
 • vyhodnocení jednotlivých rozvozů

EDI komunikace

Umožňuje odesílání a přijímaní standardní zpráv EDI (order, invoice … )

Potřebujete evidovat skladové zásoby, sledovat jejich pohyb, šarže, výrobní čísla, jakost a podobně? Zpřehledněte svá data.

ico8

Výroba

Řešení určeno pro potřeby řízení výroby v oblasti strojírenství, elektrotechniky apod. používající systém zakázkové, kusové a sériové výroby. Je zaměřené nejen na oblast technické přípravy výroby a řízení výroby, ale i na optimalizační plánování a sledování nákladů na výrobek i zakázku. Sběr dat z výroby v reálném čase pomocí etiket s čárovým kódem dotváří celý systém umožňující řízení produktivity, kvality, rozpracované a dokončené výroby.

Velkoobchod a distribuce

Systém pokrývá potřeby společností, zabývajících se zejména prodejem, velkoobchodem či zásilkovou službou. Propracované řešení nákupu a prodeje zboží s možností členění zákazníků dle regionů, sortimentu, atd. poskytuje managementu firmy strategické informace o vývoji obchodu. Díky možnosti evidence zboží pomocí čárových kódů významně přispívá k zefektivnění a automatizaci rutinní práce v oblasti skladování.

Média a vydavatelství

Řešení vhodné pro potřeby provozu mediálních společností a vydavatelství. Moderní systém umožňuje zpracovat problematiku smluv a honorářů, či procesy, související s výrobou reklam. Moduly dramaturgie a evidence koncesionářů lze snadno propojit s dalšími specializovanými systémy v televizní společnosti.

Energetika, Utility

Řešení pro podrobnou evidenci a správu při výrobě a distribuci tepla, energií a podobně. Umožňuje sledovat například množství distribuovaného tepla či náklady na jeho výrobu. Zahrnuje celý proces od odpisů měřičů, až po fakturaci smluvním odběratelům na základě smluv s jednotlivými odběrateli.

Doprava a Spedice

Určeno spedičním firmám, které se zabývají přepravou kusových nebo celokamionových tuzemských i zahraničních zásilek. Zaručuje průběžné sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy, vystavení široké škály formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce, včetně řešení problematiky celní deklarace. Lze jej také použít pro dopravně-stavební firmy nebo v rámci rozvozů výrobků potravinářské firmy či velkoobchodu.

Prodej, servis automobilů a strojů

Toto řešení slouží středním a velkým autoservisům a zejména prodejcům automobilů, kteří poskytují i servisní služby. Informační systém pokrývá oblasti přípravy zakázky, evidenci zákazníků, správu opravovaných vozidel, výběr a správu náhradních dílů, sledování a vyhodnocování opravy a další. Jeho implementací získá uživatel integrovaný informační systém pokrývající celé spektrum potřeb a požadavků kladených na zpracování dat a umožňující nahrazení několika obvykle používaných softwarových produktů jediným systémem.

Státní správa

V oblasti státní správy je HELIOS Green nastaven pro potřeby rozpočtových a příspěvkových organizací s možností vyhodnocování plánovaných a čerpaných nákladů pro správné řízení finančních toků. Pokrývá také velkou oblast evidence a správy majetku, popř. i jeho údržby. Managementu organizace tak poskytuje potřebné informace pro správná rozhodnutí.

Stavebnictví

Řešení pro stavebnictví pokrývá celý cyklus výstavby, počínaje sestavením finančního plánu přes detailně zkalkulovaný nabídkový rozpočet (řešeno v napojených systémech stavebního controllingu), čerpání rozpočtu a fakturaci, až po vyhodnocení finančních nákladů stavby. Nabízí řešení odštěpných závodů, vnitrofakturaci, pozastávky, půjčovnu strojů a zařízení. Toto řešení je podpořeno řadou specializovaných modulů, jako je např. Doprava.

Těžební a zpracovatelský průmysl

Oborové řešení vytvořené díky speciální parametrizaci skladových modulů a podporou modulu pro sledování a řízení dopravy a těžebních mechanismů. Je používáno nejen pro procesy při těžbě lomového kamene, písku, ale i pro výrobu betonových směsí.

Služby

Pro oblast služeb je určeno řešení pro společnosti poskytující služby obecně, servisní a další. V oblasti dlouhodobých projektů se jedná například o správcovské společnosti, servisní organizace a organizace specializujíce se na realizaci a správu investičních celků, správu prostor, pronájem a prodej. Řešení umožňuje nahrazení několika softwarových produktů jediným systémem.

Potravinářský průmysl - Nápoje

Oborové řešení určené pro oblast výroby a distribuce nápojů pokrývá všechny potřeby tohoto oboru. Mezí klíčové funkcionality patří logistika a výroba nápojů, ambulantní prodej, který se přizpůsobuje obchodní politice dané společnosti, evidence výtočného, výpočet a odvody spotřební daně, doprava – rozvozy a mnoho dalších specializovaných funkcionalit, která jsou specifická pro tento obor podnikání.

Odpadové hospodářství

Velmi specifické řešení pro oblast odpadového hospodářství zajišťuje veškeré procesy spojené s činnostmi v oblasti likvidace a sběru odpadu a údržby komunikací a zeleně ve všech ročních obdobích. Všechny tyto činnosti jsou řízeny prostřednictví HELIOS Green, mezi klíčové funkcionality patří zejména fakturace, smlouvy, svozové plány, údržbové plány a velmi robustní funkcionalita správa veškeré mechanizace.

Pokud jste zde nenašli Váš obor podnikání neváhejte nás kontaktovat.

HELIOS Green disponuje množstvím oborových řešení, která přesně odrážejí specifika a požadavky oborově zaměřených společností. I té vaší. HELIOS Green pokrývá prakticky všechna významná odvětví.

ico23

HELIOS Mobile

Aplikace rozšiřuje možnosti informačního systému HELIOS Green a umožňuje zaměstnancům přístup do informačního systému kdykoliv a odkudkoliv. Pracujete jako manažer, obchodník nebo servisní pracovník, kteří tráví většinu času na cestách a u zákazníků? Stáhněte si HELIOS Mobile.                                                   

ico25

HELIOS Green Ready

Řešení HELIOS Green Ready je určeno těm, kteří potřebují v kratší době implementovat spolehlivý informační systém za přijatelnou cenu. Systém vytváří unikátní základ pro další rozvoj vaší společnosti s možností doplňovat postupně potřebné funkcionality. Je postaven na technologiích představujících špičku ve své oblasti.

Kontaktujte nás:

Pomůžeme vám vybrat správné řešení a zodpovíme vaše dotazy.
logo NVSP